|  log ind  |  faq  |  a-z  |

A-Z

E_ord

E

Eksamen/prøver

Avu

Der aflægges prøve efter niveau G og niveau D. Når du er tilmeldt undervisningen på niveauerne G og D, er du også tilmeldt prøven. Hvis du ikke vil til prøve, skal du meddele det til dit undervisningssted. Du får ingen årskarakterer. Niveauerne basis, E og F afsluttes med faglig dokumentation, der evalueres af læreren. Du får et enkeltfagsbevis for de fag, du aflægger prøve i. Et samlet eksamensbevis kan fås ved beståelse af fuld Almen Forberedelseseksamen (se denne).

FVU Som FVU-kursist har du mulighed for at aflægge prøve for hvert afsluttet undervisningstrin og få et prøvebevis. Du er ikke automatisk tilmeldt prøven. Spørg din lærer, hvordan og hvornår du skal tilmelde dig.
Hf Når du er tilmeldt undervisningen, er du også tilmeldt prøverne. Du får ingen årskarakterer, men alle fag afsluttes med en prøve. Du får desuden selvstændige karakterer for Større Skriftlig Opgave (SSO) og for Eksamensprojektet. Du får et enkeltfagsbevis for hvert fag, du aflægger prøve i, hvis du bliver undervist efter hf-enkeltfagsbekendtgørelsen. Hvis du har aflagt prøve i de krævede fag, i Større Skriftlig Opgave (SSO) og i Eksamensprojektet, kan du få udstedt et bevis for en hel hf-eksamen ved at henvende dig til dit undervisningssted. Hvis du følger hf-søfart eller hf efter den 2-årige bekendtgørelse, får du et hf-eksamensbevis, når du har bestået den samlede eksamen.
Eksamensprojekt For at få en hel hf-eksamen skal du lave et eksamensprojekt. Det forberedes individuelt eller i grupper og skal omfatte 2-3 fag. Projektet gennemføres inden for de sidste 6 uger af undervisningen. Du skal (alene eller i en gruppe) under vejledning udarbejde en synopsis, som grundlag for en afsluttende individuel mundtlig prøve. Du får karakter i projektet.
Større Skriftlige Opgave
(SSO)
Den Større Skriftlige Opgave (SSO) er en individuel opgave, som også er en del af en hel hf-eksamen. Du kan udarbejde den inden for et, to eller tre fag. Hvis du skriver den i ét fag, skal du enten være i gang med undervisningen i faget eller allerede have været til prøve på mindst B-niveau. Hvis du skriver opgaven i flere fag, skal mindst et af fagene være på min. B-niveau. Her gælder det også, at du skal være i gang med eller have været til eksamen i fagene. Du skal udarbejde opgaven på det højeste faglige niveau, som du følger eller har fulgt.

NB! Se yderligere om eksamen her.

Ekskursioner og studierejser

Som et led i undervisningen og opfyldelse af de faglige mål kan lærerne arrangere ekskursioner eller studierejser i ind- og udland. Når arrangementet er en del af undervisningen, gælder de almindelige studieaktivitetsregler.
Hvis du vil vide noget om reglerne for egenbetaling til ekskursioner, kan du læse her

Evaluering

Lærer, kursist og hold evaluerer undervisningen løbende. Holdevalueringen foregår to gange årligt, i november og i marts.