|  log ind  |  faq  |  a-z  |

A-Z

K_ord

K

Kantine

På de fleste undervisningssteder har du adgang til en kantine. Åbningstiderne er forskellige fra sted til sted og fremgår af opslag i kantinerne.

Klagevejledning vedr. eksamen

Hvis du ønsker at klage over din eksamen gælder følgende:

 • Klagen skal være skriftlig og begrundet.
 • Klagen indgives senest 2 uger efter du har fået din bedømmelse.

 

Hvis klagen vedrører en skriftlig eksamen, kan du få udleveret en kopi af den stillede prøve og din egen besvarelse ved henvendelse i administrationen.

Klagen indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som du mener bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre:

 • Eksaminationsgrundlaget (dvs. den stillede opgave)
 • Prøveforløbet
 • Bedømmelsen

 

Klagen indsendes til forstanderen for din lokale VUC afdeling

Behandling af klagesager

Når vi har modtaget din klage, sker der følgende:

 1. VUC afgør, om klagen skal afvises som åbenbar grundløs eller om den skal behandles.
  • Hvis VUC afviser din klage modtager du et skriftligt og begrundet svar.
  • Hvis VUC vurderer, at der er hold i din klage, udarbejder eksaminator og censor(er) en faglig udtalelse som svar på klagen. Svarfrist er normalt 2 uger, men ferieperioder tæller ikke med. Du vil få tilsendt bedømmernes svar, og herefter har du en uge til at komme med dine yderligere kommentarer.
 2. På baggrund af alle disse oplysninger, træffer VUC en afgørelse som kan gå ud på:
  • at klagen afvises
  • at du tilbydes en ny bedømmelse (ombedømmelse)
  • at du tilbydes en ny prøve (omprøve)

 

Du vil få skriftlig besked om afgørelsen senest 4 uger efter at du har indsendt klagen.

Hvis du bliver tilbudt en ombedømmelse eller en omprøve, skal du acceptere tilbuddet inden for 2 uger. Vær opmærksom på, at den nye bedømmelse kan resultere i en lavere karakter (§53, stk. 5).

Anke af klagesager

Du kan indanke VUC’s afgørelse til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, men dette gælder alene retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelser truffet efter §55, stk. 1 i eksamensbekendtgørelsen, fx forhold der er relateret til prøven, tilmelding eller udelukkelse fra prøven, afgørelse om særlige prøveforhold eller bortvisning fra prøven. Klagen indsendes skriftligt via institutionen (HF & VUC FYN) inden for 2 uger fra afgørelsen.

Klagevejledning, generel

Klager over undervisningen eller andre forhold på skolen
Hvis du i løbet af skoleåret oplever, at der er forhold i undervisningen, du er utilfreds med, er det vigtigt at tage problemet op med din lærer (og evt. hold).
Det er vigtigt, at læreren bliver gjort opmærksom på, at der evt. er forhold, som du og måske flere på holdet undrer jer over eller ligefrem er utilfredse med. De allerfleste uoverensstemmelser af den karakter kan og skal klares ved en åben dialog på holdet.
Men hvis det alligevel ikke lykkes at nå til enighed og forståelse, og du ønsker at klage mere formelt over et forhold, så skal du henvende dig til ledelsen på uddannelsesstedet.
Ved klager over andre forhold på skolen skal du også henvende dig til ledelsen på uddannelsesstedet.
Procedure ved klage til ledelsen på undervisningsstedet:
Lederen modtager din klage og vil afhængig af klagens indhold anmode implicerede parter om en udtalelse. På baggrund heraf vurderer lederen, om der kan træffes en afgørelse eller om en evt. uoverensstemmelse kan løses i en åben dialog med deltagelse af lederen og de implicerede parter.

Kontoret

HF & VUC FYN består af tre afdelinger (FYNs HF-kursus/Ærø, Odense City Campus og Viften) med i alt 10 undervisningssteder og en fællesfunktion. Al administration, der drejer sig om kursisterne, foregår i de enkelte afdelinger. Fællesfunktionerne tager sig udelukkende af institutionens overordnede drift. På det enkelte steds hjemmeside kan du bl.a. se, hvornår administrationen er åben, og hvornår vejlederne træffes. Desuden vil de enkelte hjemmesider orientere om forhold, der kun gælder dette ene sted og ikke hele HF & VUC FYN. Undervisningsstederne er her opført alfabetisk med afdelingens navn i parentes: Faaborg (Viften) FYNs HF-kursus (FYNs HF-kursus og Ærø) Glamsbjerg (Viften) Langeland (Viften) Middelfart (Viften) Nyborg (Viften) Odense (Odense City Campus) Svendborg (Viften) Søndersø (Viften) Ærø (FYNs HF-kursus og Ærø)

Kursistcoach

På nogle afdelinger i Viften har du mulighed for at få hjælp fra en kursistcoach. Coachen kan hjælpe dig med at overvinde nogle af de forskellige forhindringer, der kan gøre det svært at bevare motivationen og gennemføre uddannelsen. Du kommer i forbindelse med kursistcoachen gennem en lærer eller en vejleder. De kan også oplyse om træffetider og om, hvor coachen har sit kontor.

Kursistråd

Kursisterne på de tre lokale afdelinger (se undervisningssteder) vælger hvert år et lokalt kursistråd, der udpeger to medlemmer til Kursistrådet for HF & VUC FYN. Dette kursistråd udpeger derefter to medlemmer til bestyrelsen, til Uddannelsesudvalget og til Pædagogisk Råds Forretningsudvalg.

Kvalifikationsramme

Den danske kvalifikationsramme for livslang læring giver et samlet overblik over alle offentligt godkendte uddannelser. Som noget helt nyt viser kvalifikationsrammen, hvilket niveau de danske uddannelser ligger på i forhold til hinanden. Nøgleordene er OVERBLIK, SAMMENHÆNG og MOBILITET. Den europæiske kvalifikationsramme Som led i det europæiske uddannelsessamarbejde indføres der en europæisk kvalifikationsramme for livslang læring (EQF). Den bruges som en fælles referenceramme til at sammenligne uddannelser på tværs af landegrænserne. Læs mere her