|  log ind  |  faq  |  a-z  |

A-Z

S_ord

S

Selvstuderende

Det er muligt at indstille sig til prøve som selvstuderende. Som selvstuderende får du en kortvarig vejledning, og du skal selv tilegne dig de faglige mål og holde dig informeret om prøvetidspunkt m.m. Lokale frister for tilmelding er:

 • FVU: senest 2 uger før prøven.
 • Avu: for sommereksamen 15. marts og for vintereksamen 15. oktober
 • Hf: for sommereksamen 15. marts og for vintereksamen 15. oktober 

 

Særligt for hf
Vi gør opmærksom på, at fagene biologi C og B, fysik C og B, geografi C og kemi C og B forudsætter, at du enten tidligere har gennemført faget og derfor har de nødvendige rapporter fra forsøg i fagene, eller at du gennemfører et laboratoriekursus, hvor de nødvendige forsøg gennemføres.

Sms-system

Som kursist på HF & VUC FYN har du mulighed for at melde dig til vores sms-system. Systemet bruges til at sende beskeder og sygemeldinger. Din lærer kan fx sende dig en sms, når undervisningen er aflyst. Du kan også selv sende en sms, hvis du er forhindret i at deltage i undervisningen. Se hvordan du bruger systemet her

Snevejr og vejene til VUC

Normalt aflyser VUC ikke undervisningen pga. snevejr. Det er derfor op til den enkelte kursist og medarbejder at følge med i DMI’ s løbende vurderinger i tilfælde af voldsomt snefald i lokalområdet. Fraråder DMI via hjemmesiden dmi.dk al udkørsel i lokalområdet, er fravær lovligt. Ledelsen træffer beslutning om evt. aflysning af undervisning.

Specialpædagogisk Støtte (SPS) - hf

Støtten skal sikre, at kursister med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en gymnasial ungdomsuddannelse på lige fod med andre. Afhængigt af hvilken funktionsnedsættelse du har, og hvilken uddannelse, du skal gennemføre, kan du få særlige former for støtte, som du får på baggrund af en faglig vurdering af dit behov. Du kan søge om SPS på dit undervisningssted ved at henvende dig til en vejleder. Et specialpædagogisk støtteforløb kan fx bestå i:

 • Særligt tilrettelagte undervisningsforløb
 • Tegnsprogstolkning og skrivetolkning
 • Hjælpemidler og instruktion i brug heraf
 • Særligt udformede undervisningsmaterialer
 • Personlig assistance og sekretærhjælp.
 • Særlige vilkår for og arbejdsformer under prøver og eksaminer

 

Listen er ikke udtømmende, men alene eksempler på specialpædagogisk støtte. Støtten skal alene bruges i forbindelse med den almindelige undervisning
Læs mere her

Spørgehjørnet

På vucfyn.dk har vi samlet svarene på de spørgsmål, vejlederne hyppigst svarer på. Du kan finde dem under faq

Studie- og ordensregler

HF & VUC FYN tilbyder dig et inspirerende studiemiljø for unge og voksne. Vores mål er at hjælpe dig med at bygge bro til en bedre fremtid med mere uddannelse, bedre job og højere livskvalitet. Her kan du udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan tage næste skridt i forhold til videre uddannelse eller job. Du vil indgå i et uddannelsesmiljø præget af stor mangfoldighed. Derfor er det vigtigt, at du er rummelig og respektfuld. Læs de overordnede studie- og ordensregler

Studieaktivitet

At du er studieaktiv betyder

 • at du møder til undervisningen til tiden. Der er mødepligt
 • at du har forberedt dig
 • at du er aktiv i timerne
 • at du afleverer de stillede opgaver til den aftalte tid
 • at du overholder aftaler med medkursister og lærere
 • at du går til prøve i dine fag

 

Du skal være opmærksom på, at vi skal stoppe din SU, hvis du ikke er studieaktiv. Se også Studie- og ordensregler

Studiekort

Et studiekort med dit foto dokumenterer, at du er kursist på HF & VUC FYN. Det giver dig mulighed for at få rabat i visse forretninger, på museer o.l. Se på dit undervisningssteds hjemmeside i menuen STEDER, hvordan du får et studiekort.
Som kursist på HF & VUC FYN har du også mulighed for at få et gratis digitalt studie-ID på Studiz, der ligeledes giver rabatter mange steder. Læs mere her

Studieplan - hf

Hf-lærerne har for hvert fag udarbejdet en studieplan. Planen beskriver fagets tilrettelæggelse og indhold. For kursister, der læser efter den 2-årige hf-bekendtgørelse, udarbejdes der desuden en overordnet studieplan.

Studieteknik - hf

Vi har samlet en række god film og link, der kan hjælpe dig i dit studie - se siden her.

Studievalg FYN

Studievalg FYN, Amfipladsen 4-8 1.sal, 5000 Odense C, er et af Undervisningsministeriets centre for vejledning om videregående uddannelse og erhverv. Hos Studievalg FYN kan du hente materialer om alle de videregående uddannelser, og deres vejledere kan rådgive dig, når du skal vælge uddannelse. Læs mere her: Studievalg FYN

Studievejledning

Hvert undervisningssted har en eller flere vejledere/studievejledere ansat. De hjælper ansøgere med at finde det rette indgangsniveau og medvirker til, at kursisterne gennemfører den uddannelse, de har valgt. Det gør de ved individuelle samtaler med kursisten eller ved kollektiv vejledning på holdene. I vejledningen kan du også blive indskrevet til realkompetencevurdering i et fag. Vejlederne har tavshedspligt. På undervisningsstedernes hjemmesider kan du se, hvornår vejlederne har træffetid. Men hvis du har problemer, som du mener vejlederen kan hjælpe dig med, kan du aftale en tid uden for træffetiden. Hvis du har brug for egentlig uddannelses- eller erhvervsvejledning, mens du går hos os, skal du henvende dig til Studievalg FYN.

Studieværksted

Alle vores undervisningssteder har et lokale eller område, der kaldes studieværkstedet. Nogle steder fungerer studieværkstedet som mediatek eller bibliotek. Der foregår mange forskellige aktiviteter, og det er forskelligt fra sted til sted, hvordan værkstedet er indrettet. Alle steder er det udstyret med computere med fagprogrammer. Der er mulighed for at forberede sig alene eller sammen med andre, og der er hjælp at hente fra skiftende lærere. Den supplerende differentierede undervisning på avu vil i vid udstrækning foregå i værkstedet.

SU – Statens Uddannelsesstøtte

Du kan få SU til hf, gsk og avu (herunder introducerende undervisning og supplerende differentieret undervisning). Ordblindeundervisning og selvstudium er ikke SU-udløsende. Hvis du er 18 eller 19 år og går på avu og FVU samtidig, kan du søge SU, men ikke, hvis du kun går på FVU. Det er HF & VUC FYN, der står for den daglige administration af SU. Du kan tidligst søge SU 1 måned, før den dato, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. september, så kan du tidligst søge fra den 1. august. Det forudsætter dog, at du er fyldt 18 år, og at du har betalt din deltagerbetaling til VUC, samt at du er optaget fra venteliste. Du skal selv søge SU online via minSU på su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID, som du kan bestille på su.dk. Det tager noget tid at få NemID, så bestil i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden. Bemærk, at du skal bruge skemaet til ungdomsuddannelser. Der gælder følgende regler for alle kursister:

 • Du skal være fyldt 18 år (der gælder særlige regler for hf-søfart, hvis du ikke er fyldt 18).
 • Du er berettiget til støtte, fra kvartalet efter at du er fyldt 18 år. De fire kvartaler begynder 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.
 • Hvis du søger SU som udeboende og er under 20 år, kan du søge dispensation på et særligt skema
 • Indtil måneden efter du fylder 20 år, er størrelsen på din SU afhængig af dine forældres indkomst.
 • Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du søge SU på et særligt skema
 • Du kan ikke modtage SU og samtidig modtage anden offentlig støtte
 • Du skal være studieaktiv. Det betyder bl.a., at du skal overholde studie- og ordensreglerne, at de afleverede skriftlige besvarelser skal være tilfredsstillende, og at du skal gå til prøve/eksamen i dine fag.

 

For avu- og hf-enkeltfagskursister gælder endvidere følgende regler:

 • Du skal have mindst 23 lektioner om ugen.
 • Hvis du har et barn under 7 år, er 17 lektioner nok. Aflevér dokumentation i form af fødsels- eller dåbsattest samt sygesikringskort på dit SU-kontor.

 

Søg igen, hvis du skifter uddannelse eller uddannelsessted

Skifter du uddannelse eller uddannelsessted, skal du selv huske at søge SU og eventuelt SU-lån (og andre tillægsydelser) i minSU igen. Din SU overføres ikke automatisk, da den er givet specifikt til den uddannelse på det uddannelsessted, du har søgt til.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte

SVU er et godt tilbud til dig, der er i arbejde. Du indgår en aftale med din arbejdsgiver og får fri til at gå på kursus - deltids eller fuldtids. Det koster ikke arbejdsgiveren noget. Du får et beløb svarende til 80 % af højeste dagpengesats. SVU-støtte kan gives i op til 40 uger. Der ydes endvidere tilskud til deltagerbetaling.

For at komme i betragtning til SVU skal du opfylde nogle krav:

 • Du skal som lønmodtager have været ansat hos din nuværende arbejdsgiver i mindst 26 uger.
  Hvis du er sæsonarbejder, løsarbejder eller vikar, kan de 26 uger hos samme arbejdsgiver optjenes over en periode på 2 år. Den seneste periode med beskæftigelse skal være umiddelbart forud for orlovsperioden - minimum 1 dag. 
  Perioder hvor du har fået SVU, godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) samt perioder, hvor du har været i fleksjob eller har haft job med løntilskud for førtidspensionister, betragtes også som beskæftigelse

  Hvis du er selvstændig, kan du også søge
 • Du skal være mellem 25 og 65 år.
 • Ved FVU og ordblindeundervisning kan du søge fra 20 år
 • Du må som regel ikke have mere end 10 års skolegang, men der er dispensationsmuligheder
 • Du må som hovedregel ikke have mere end en 2-årig erhvervsuddannelse, med mindre det er en erhvervsuddannelse, du ikke har brugt i de seneste 5 år
 • Du skal have en aftale med din arbejdsgiver om orlov til uddannelse
 • Du skal have mindst 3 timers undervisning om ugen 
 • Hvis du bliver fyret, kan du også deltage i undervisning på SVU, jf. ovenstående regler. Du skal dog starte senest dagen før sidste arbejdsdag. Hvis du bliver fyret, mens du er på uddannelsesorlov, kan du fortsætte med SVU

 

NB! Ansøgning om SVU skal være modtaget hos SVU-administrator senest den dag. hvor du begynder på uddannelsen.

Du kan også orientere dig på SVUs hjemmeside: www.svu.dk (VEU-godtgørelse er beregnet til erhvervsuddannelser og kan ikke fås på VUC)

Sygdom

Hvis du bliver forhindret i at møde til undervisningen, skal du give besked på den måde, som du får oplyst på dit undervisningssted eller på dit hold.

Sygeeksamen – avu

Avu-kursister kan ikke gå til sygeeksamen, men kan indstille sig til prøve i næste eksamenstermin.

Sygeeksamen - hf

Hvis du bliver syg i eksamensperioden, har du på hf mulighed for at komme til sygeeksamen. Den finder normalt sted i august/september eller december/januar. Så snart du bliver syg, skal du henvende dig til administrationen på dit undervisningssted og til din læge. For at du kan få bevilget sygeeksamen, skal dit undervisningssted have en lægeerklæring hurtigst muligt. Sygeeksamen søges på en særlig blanket, som du skal have på dit undervisningssted. Se mere her.